Általános Szerződési Feltételek

Online Hirdetés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Industria Magyarország Kiadó Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8. C. ép. fszt. 1.
Cégjegyzékszám: 01 09 890935
Adószám: 12289916-2-43
Telefonszám:_+36 20 327 6585
Email: info@industriakiado.hu 

Jelen ÁSZF az Industria Magyarország Kiadó Kft. által értékesített online hirdetési felületen történő reklámelhelyezésre vonatkozik, az Industria Magyarország Kiadó Kft. és a reklámozó közötti szerződések részét képezi.  

Jelen ÁSZF hatálya az Industria Magyarország Kiadó Kft. által üzemeltetett www.tablazat.hu weboldalra (online hirdetési felület), annak mind az ingyenes, mind a díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vevőire kiterjed. 
 
A www.tablazat.hu oldalt használók, az oldalra való regisztrálással az ÁSZF rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 

I. § Értelmező rendelkezések 

 1. Grtv.: a mindenkor hatályos gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó törvény, jelen ÁSZF megalkotásakor a 2008 évi XLVIII. törvény. Ekt.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló mindenkori törvény, jelen ÁSZF megalkotáskor a 2001. évi CVIII. törvény. Jelen Ászf szerinti Megrendelő a Gtv. illetve az Ekt szerint meghatározott reklám közzétevő; az elektronikus hirdetés közzétevője, elektronikus hirdetési szolgáltató (a továbbiakban: reklám közzétevő, Szolgáltató a Gtv. illetve az Ekt szerint meghatározott fogalmak. 
 2. Szolgáltató: Industria Magyarország Kiadó Kft. 
 3. Reklám, elektronikus hirdetés (a továbbiakban: reklám): a Grtv.-ben és az Ekt.-ben ilyenként meghatározott fogalom. 
 4. Reklámozó, elektronikus hirdető (a továbbiakban: Megrendelő): a Grtv.-ben és az Ekt.- ben ilyenként meghatározott fogalom.  
 5. Online hirdetési felület: az Industria Magyarország Kiadó Kft. által reklám, elektronikus hirdetés közzététele céljára biztosított www. tablazat.hu internetes felület. 
 6. Megrendelő: reklámozó, reklámügynökség, a Szolgáltató reklámelhelyezésre irányuló szolgálatás igénybe vevője. 
 7. Felek: A Szolgáltató és a Megrendelő együttes elnevezése. 
 8. Online reklám statisztika: a reklámok megjelenés és kattintás számát a Szolgáltató szerverén rögzítő havi statisztika, amelyet a Szolgáltató bocsát a Megrendelő rendelkezésére.  
 9. Ajánlatkérés: a Szolgáltató által továbbított érdeklődők, konkrét igénnyel, elérhetőségekkel.  
 10. Egyedi szerződés: A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött hirdetési tevékenységre vonatkozó szerződés 

 

II. § A szerződés létrejötte, tartalma, megrendelés visszaigazolása. 

 1. A reklám közzétételére az online hirdetési felületen a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szerződés alapján kerülhet sor.  
 2. A szerződés írásban jön létre, a hirdetési megállapodás, vagy egyedi szerződés Szolgáltató és Megrendelő általi cégszerű aláírásával, avagy a levélváltás, fax, vagy e-mail útján való szerződéskötés esetén a Szolgáltató által küldött ajánlat elfogadásával. 
 3. A szerződésnek mindig része a jelen ÁSZF, amelynek rendelkezéseit a Megrendelő a szerződés aláírásával magára és jogutódaira nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben az ÁSZF és az egyedi szerződés rendelkezése között eltérés van, az egyedi szerződés rendelkezése az irányadó. 
 4. A szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Megrendelő cégszerűen aláírja a hirdetési megállapodást, egyedi szerződést, vagy a Szolgáltató által elektronikusan küldött szerződési ajánlatot, rögzítve minden esetben a cégnyilvántartás szerinti cégnevét, székhelyét, adószámát, a kapcsolattartójának nevét, telefon és e-mail elérhetőségét. 
 5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozattételre a törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja jogosult. Meghatalmazás útján való jognyilatkozattétel kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben Megrendelő a meghatalmazást legkésőbb a jognyilatkozattétellel egyidejűleg a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. 
 6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elektronikus úton létrejövő szerződések kötése az ún. pandadoc. alkalmazás használatával történik. 
 7. A Szolgálató az elektronikus úton létrejövő szerződés létrejöttét követő 5 (öt) munkanapon belül ún. megrendelés visszaigazolást küld a Megrendelő kapcsolattartási címként megjelölt email címére. A Szolgáltató ezen visszaigazolásban rögzíti a megrendelés tartalmán túlmenően a reklám megjelenésének kezdő és záró időpontját, továbbá azon technikai feltételeket is, melynek megfelelően szükséges a Megrendelőnek a reklámot a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

 

III. § Megrendelő szavatossági felelőssége 

 1. A Megrendelő a szerződés létrejöttével kijelenti és teljes körű szavatosságot vállal azért, hogy a reklámozni kívánt termék – különösen, de nem kizárólag a gyógyszerek, gyógyhatású termékek - illetve szolgáltatás akár hatóság, akár jogszabály által kötelezően előírt valamennyi érvényes engedéllyel, bejelentéssel, tanúsítással rendelkezik, illetve a forgalomba hozatalakor és a reklámban szerepeltetni kívánt forgalmazási időszakban rendelkezni fog.  
 2. A Megrendelő kijelenti és szavatolja azt is, hogy a reklámban megjelenő információk megfelelnek a valóságnak és nem sértenek sem jogszabályt, sem más személy jogait, az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket sem. 
 3.  A Megrendelő kijelenti, és szavatolja azt is, hogy a szerződés alapján közzé teendő reklám harmadik személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, személyiségi jogait, iparjogvédelmi oltalom alatt álló, vagy megjelöléshez fűződő jogait nem sérti, rendelkezik a reklámhoz felhasznált művek, részletek az érintett felhasználási módhoz szükséges jogaival, a jogosultaktól származó engedélyekkel. 
 4.  Megrendelő teljeskörű felelősséget és helytállást vállal a jelen pont szerinti rendelkezések megszegéséből eredő, harmadik személy által bármilyen jogcímen támasztott igénnyel, bírsággal, eljárási költséggel összefüggésben, így a vonatkozó adatbeszerzési, és közlési kötelezettségek megszegése révén előálló esetleges jogsértésekkel összefüggésben támasztott igénnyel szemben is. 
 5. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésből eredő kötelezettségei megszegéséből eredően a Szolgáltatóval szemben támasztott igényekért, megítélt követelésekért, kiszabott bírságokért, és járulékos költségekért teljes körű helyt állást vállal, mindezen kiadásokat, költségeket, károkat a Szolgáltatónak teljeskörűen megtéríti azok felmerülését követő 5 (öt) munkanapon belül. 

 

 IV. § A Felek egyéb jogai, kötelezettségei, a reklám közzététele, közzététel megtagadása 

 1. A közzétételre megrendelt reklámokat a Megrendelőnek a megjelenés előtt legkésőbb 2 (két) munkanappal a megrendelés visszaigazolásakor a Szolgáltató által közölt technikai feltételeknek megfelelően kell a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.  
 2. A Szolgáltató a Megrendelő által II/4. pontnak megfelelően megküldött anyagot a szerződés szerinti megjelenítési formákban kipróbálja, és amennyiben szükségesnek ítéli és nem okoz értelmezési problémát, a szöveget a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően kijavítja. 
 3. Amennyiben a Szolgáltató olyan hibát tapasztal, illetve olyan szövegjavítást lát szükségesnek, amely értelmezési kérdést vet fel, úgy arról haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. Jelen pont szerinti hibák és a szöveg kijavítása a Megrendelő feladata. 
 4. Szolgáltató a reklám közzétételéről tájékoztatja a Megrendelőt, melyet követően a Megrendelő köteles megvizsgálni a reklámot.  
 5. A Megrendelő a reklám közzétételétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles jelezni a Szolgáltató felé a reklám hibás, illetve nem a megrendelés szerinti megjelenését, mellyel egyidejűleg kérheti a kijavítást. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen határidő jogvesztő határidő, ezáltal 5 (öt) munkanap elteltével hibás teljesítés miatt igény a Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető. 
 6. Megrendelő időkorlát nélkül jogosult a reklámban közzétett kínálati, illetve kapcsolattartási információkkal kapcsolatos adatain a profiloldalán változtatni, azzal, hogy a Megrendelő külön kérése esetén a kívánt adatmódosítást a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató elvégzi. 
 7. A Szolgáltató 30 naponként frissülő online reklámstatisztikát nyújt a Megrendelő részére, melyet Megrendelő jogosult a profil oldalán bármikor lekérni. 
 8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megjelenési határidőt megelőző 2 (két) munkanapon túl leadott, vagy a határidőben leadott, de közzététel előtt a Megrendelő kérésére módosított anyagoknak a szerződés szerinti határidőben történő megjelentetéséért, illetve az esetleges minőségi, tartalmi hibákért.  
 9. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklám nem ütközhet jogszabályba, így különösen a Grtv. az Ekt., a gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény rendelkezéseibe, továbbá nem sértheti a Magyar Reklámetikai Kódex elveit. 
 10. Vita esetén a Szolgáltató jogosult az Önszabályozó Reklámtestület (ÖRT) állásfoglalását kérni, ami azonban nem kötelező a felekre, így a reklám közzétételét az ÖRT álláspontjával nem egyező véleménye esetén is jogosult megtagadni, és ezért semmiféle kártérítési felelőséggel nem tartozik. 
 11. A Szolgáltató a reklám, és az esetlegesen a Megrendelő által módosított reklám kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül jogosult tájékoztatni a Megrendelőt, hogy a reklám közzétételét jogszabályba ütközés, vagy etikai normába ütközés, esetleg annak lehetősége miatt megtagadja, vagy változtatásokat kér, illetve az ÖRT állásfoglalását kéri, és a közzétételt annak kézhezvételéig elhalasztja. 
 12. A Szolgáltató ugyancsak jogosult a közzétételt megtagadni, ha a Megrendelő III. § szerinti nyilatkozatai valóságtartalmát illetően komoly aggályai merülnek fel. Erről a Szolgáltató haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni, és egyeztetést kezdeményezni. 
 13. A Szolgáltató ugyancsak jogosult a reklám további közzétételét megtagadni és annak módosítását kérni, ha reklámmal kapcsolatban, akár annak jogellenessége miatt hatósági eljárás indul, vagy annak veszélye fenyeget, vagy a Magyar Reklám Szövetség, az ÖRT a reklámmal kapcsolatban valamely kifogásának ad hangot, akár testületileg, akár bármely tagja, tisztviselője útján. 
 14. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles a reklám tartalmát vizsgálni sem a jogszabályoknak, sem az etikai előírásoknak történő megfelelés szempontjából. 
 15. A Szolgáltatót sem kártérítési felelősség, sem díj visszafizetési kötelezettség nem terheli a Megrendelővel szemben, ha a jelen ÁSZF alapján a reklám közzétételét megtagadja, vagy elhalasztja, vagy ha a reklám módosítását kéri. 
 16. A Szolgáltató e körben nem vállal felelősséget a reklám kialakítása során a grafikai megjelenésre, esetleg szövegre vonatkozóan, a reklám közzétételének ellenértékén felül, további külön ellenérték nélkül adott tanácsadó véleményéért. 

V. § Elállás, módosítás, hibás teljesítés, vis maior, limitált felelősség  

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolás elküldését követő 48 órán (negyvennyolc) belül minden jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerződéstől, amennyiben ezen szándékát a megrendelés visszaigazolás elküldését követő 48 (negyvennyolc) órán belül elektronikus úton bejelenti a Szolgáltatónak. 
 2. A Megrendelő általi elállást, vagy módosítást a Szolgáltató írásban visszaigazolja. Visszaigazolás hiányában a Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy nyilatkozatát határidőben megtette. 
 3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az elállás a megjelölt időpontot követően történik, úgy a teljes szerződés szerinti díjat köteles a Szolgáltató részére megfizetni, anélkül, hogy reklám közzétételre kerülne. 
 4. A Szolgáltató nem felel a hibás teljesítésért, ha a Megrendelő által megküldött anyagok hibája miatt kerül sor hibás reklám közzétételére.  
 5. Ha a hibás teljesítésre a Szolgáltatótól eltérő, harmadik személynek minősülő elektronikus hirdetési szolgáltatónak felróható okból kerül sor, a Megrendelő a reklám ismételt közzétételét kérheti.  
 6. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a reklám közzététele, vagy nem a megrendelésnek megfelelő közzététele a Szolgáltatón kívül eső, előre nem látható, olyan esemény miatt marad el, illetve történik a megrendeléstől eltérően, amelyet a Szolgáltató az általában elvárható gondosság mellett nem képes elhárítani, befolyásolni (vis maior).  
 7. Megrendelő -figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató árai a Szolgáltató korlátozott felelősségéhez igazodnak- kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen igény a szerződés alapján, vagy a szerződésen kívül, azzal összefüggésben, csak és kizárólag a reklám nettó - Áfa nélkül számított – ellenértéke erejéig, és csak a közvetlen, igazolt, tényleges károkra nézve érvényesíthetőek.  

 

VI. § Fizetési feltételek, árak 

 1. Felek a Megrendelő által fizetett díjat a megrendelésben és annak visszaigazolásában rögzítik. 
 2. Felek eltérő megállapodása hiányában a Szolgáltató a Megrendelő részére a megrendelés visszaigazolását követő 5 (öt) munkanapon belül küldi meg 10 (tíz) napos fizetési határidővel.  
 3. A számla azon a napon tekintendő teljesítettnek, amely napon az abban megjelölt ellenérték a Szolgáltató megjelölt bankszámláján jóváírásra kerül.  
 4. Késedelmes teljesítés esetén, a fizetési határidő utolsó napját követő naptól a Szolgáltató a Ptk. szerint a gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződései esetében érvényesíthető mindenkori késedelmi kamatot számítja fel. 
 5. A megrendelő a számlával kapcsolatos esetleges észrevételeit, annak megküldését követő 6 (hat) napon belül megküldött, cégszerűen aláírt ajánlott levélben, vagy elektronikus úton, emailben jogosult közölni, ezt követően számlával kapcsolatos kifogással nem élhet. Amennyiben a számlával kapcsolatos kifogásokat a Szolgáltató nem találja megalapozottnak, és a fizetés határidőre nem történik meg, illetve bármely egyéb esetben, amikor a Megrendelő fizetési késedelembe esik, a Szolgáltató írásbeli figyelmeztetést küld a fizetési határidő lejártáról, egyúttal felhívja a Megrendelőt a fizetési kötelezettsége teljesítésére.  
 6. Díjfizetés hiányában a fizetési felszólítást követő 5 (öt) munkanap elteltével a Szolgáltató jogosult a még közzéteendő reklám közzétételét megtagadni, illetve további megrendelések elfogadását visszautasítani, vagy előre fizetéshez kötni, mindaddig, amíg a nem teljesített összeg, annak minden járulékaival együtt, hiánytalanul megfizetésre nem kerül. 
 7. A szerződés időtartamának VII.3. pont szerinti meghosszabbítása esetén a Szolgáltató jogosult a korábbi szerződéses időtartamra megjelölt díjat a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex növekedésének mértékével a szerződés módosítása nélkül is emelni. Az esetleges díjemelésről a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt.   

 

VII. §. Szerződés megszűnése, megszüntetése, meghosszabbítása, módosítása 

 1. A szerződés megszűnik a határozott idő lejártával.   A meghatározott idő – a VII.3. pont szerinti meghosszabbítás hiányában- a megrendelés visszaigazolásban rögzített időtartam utolsó napja. 
 2. A szerződés megszűnésének napját követő napon a Szolgáltató jogosult a reklámot törölni.   
 3. A határozott időtartamra kötött szerződés megszüntethető a Felek ezirányú közös megegyezése alapján. 
 4. Megrendelő megértette, és kifejezetten tudomásul veszi, hogy ellenkező megállapodás hiányában a határozott időre kötött szerződés további 1 év határozott idővel meghosszabbodik, amennyiben a szerződés időtartamának lejártát megelőző 30. napig nem jelzi a szerződés megszüntetésének szándékát.  
 5. Felek szándéka szerint a szerződés határozott időtartama jelen pont szerint korlátlan alkalommal meghosszabbítható. 
 6. Felek a szerződést csak írásban módosíthatják. 

 

 VIII.§ Értesítések, jognyilatkozatok 

 1. Felek a kapcsolatot egymással a megjelölt kapcsolattartók útján, a megjelölt elérhetőségeken tartják, személyesen, telefonon, faxon, vagy email útján. 
 2. Felek a jognyilatkozataikat (megrendelés, elállás, szerződés módosítás, megszüntetés) írásban tértivevényes levélben, vagy emailben törvényes képviselők útján kötelesek a másik fél részére elküldeni.  
 3. Postai úton küldött küldemény azon a napon tekinthető a másik Fél által átvettnek, és közöltnek, mely a tértivevény tanúsága szerint az átvétel napja. A tértivevény „nem kereste” , „nem vette át”, vagy „címzett ismeretlen” jelzése esetén a küldemény a feladást követő 2. munkanap átvettnek, és közöltnek minősül.  
 4. Email útján való kommunikáció esetén a levél elküldésének napja a másik féllel való közlés napja. 
 5. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy megrendeléskor megadott adataiban, elérhetőségeiben való bármiféle változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 2 munkanapon belül írásban jelzi a Szolgáltatónak. 
 6. Megrendelő jelen pont szerinti kötelezettsége elmaradásából eredő következmények, károk a Megrendelőt terhelik. 

 

IX. § Jogviták rendezése 

 1. Amennyiben valamely kérdést, sem a szerződés, sem az ÁSZF nem rendez, úgy a hatályos jogszabályok és Magyar Reklám Etikai Kódex  
 2. előírásai az irányadók.  
 3. Felek vitájukat elsődlegesen tárgyalások útján rendezik, ennek eredménytelensége esetére, vagyonjogi ügyekre -jogszabályon alapuló kizárólagos illetékesség hiányában - kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét.  
 4. Jelen ÁSZF visszavonásig érvényes, az időközbeni módosításaival együtt. 
 5. A Szolgáltató. fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-t bármikor módosítsa, azzal, hogy a módosítást megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a módosítást közzéteszi a http://tablazat.hu oldalon és a hatályos szerződéssel rendelkező Megrendelőinek elektronikus levélben értesítést küld a változásról, megjelölve annak elérhetőségét. 

 
 Budapest, 2022.12.02. 

2022.12.01-ig érvényes ÁSZF letöltése>>

További információt szeretnék
loading gif
Betöltés...